De wettelijke vermeldingen van La Maison du Meunier

EDITIE :
Deze site wordt gepubliceerd door La Maison du Meunier
Directeur publicatie : Aline Stoelzaed
Hoofdredacteur: Aline Stoelzaed
Mail : info@maisondumeunier.be

CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE:
Realisatie: J-une
Hosting: InfoManiak

PROPERTY RECHTS
De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door de huidige wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom of enige andere wet. Zo zijn, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gecreëerd, het exclusieve eigendom van: La Maison du Meunier. Deze laatste verleent geen andere licentie of recht dan het recht om de site te raadplegen. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de montage om te keren of op een andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals voorzien in de wet), te verkopen, over te dragen, over te dragen of in sublicentie te geven. La Maison du Meunier behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor inbreuken en meer in het algemeen voor inbreuken op zijn intellectuele eigendomsrechten. De foto’s, illustraties en animaties op deze site zijn afkomstig van FOTOLIA.com. Het gebruik en de overdracht van de rechten worden geregeld door het bijgevoegde contract: http://fr.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense

ALGEMEEN
Door de toegang tot en het gebruik van deze website accepteert u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar of in strijd met een dwingende bepaling van de wet blijkt te zijn, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle internet- en extranetinitiatieven van La Maison du Meunier.
La Maison du Meunier sbehoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat de gebruikers op de hoogte worden gebracht op deze website of per e-mail.

AANSPRAKELIJKHEID – JUISTHEID VAN DE INFORMATIE
La Maison du Meunier een haar informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van virussen in welke vorm dan ook, bugs, of zelfs maar enig programma of toepassing die onverenigbaar is met de door de gebruiker gebruikte infrastructuur, of voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een defect, onderbreking of fout, evolutie, herstel, inspectie of onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of aanverwante netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of de gebruiker, evenals in het geval van gebeurtenissen buiten de controle van La Maison du Meunier. De gebruiker zal deze website niet op een zodanige wijze gebruiken dat dit gebruik schade zou toebrengen aan derden of aan het imago van La Maison du Meunier pdoor het invoegen van onjuiste of beledigende informatie. De informatie op deze website is louter indicatief en vormt geen contractuele aanbieding die ons kan binden. Wijzigingen kunnen zich voordoen zonder voorafgaande kennisgeving in de prijsstelling. De gebruiker erkent dat La Maison du Meunier het recht heeft om de beschikbaarheid van deze website op elk moment op te schorten voor onderhoud en actualisering.

HYPERLIANS
Deze website of een verwante dienst kan een link bevatten naar een andere website die interessant kan zijn voor de gebruiker. Deze link wordt echter enkel ter informatie verstrekt en La Maison du Meunier geeft geen enkele garantie met betrekking tot enige andere website waartoe de gebruiker via deze link toegang heeft. Hun aanwezigheid houdt geenszins in dat La Maison du Meunier ade inhoud ervan onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze andere website. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
La Maison du Meunier verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de internetgebruiker online verstrekte informatie te beschermen. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker aan La Maison du Meunier kan doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 26 februari 2003 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
La Maison Meunier is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens verkregen via de website www.maisondumeuneir.be. De gebruiker is op de hoogte dat zijn persoonsgegevens verworven via de formulieren van de website www.maisonduemunier.be noodzakelijk zijn om zijn vraag te kunnen beantwoorden en bestemd zijn voor de diensten die op zijn vraag kunnen antwoorden en diens opvolging. In overeenstemming met de GDPR richtlijnen, beschikt de gebruiker over een toegangsrecht om zijn gegevens te wijzigen, te updaten of te verwijderen en kan zich hiervoor richten tot info@maisondumeunier.be

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Op deze website en op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

CONTROLE-INSTANTIE
FOD Economie, KMO’s, Zelfstandigen en Energie
Contact Center
Rue du Progrès, 50
1210 Brussel

Tél. (gratis nummer) : 0800 120 33
Fax (gratis nummer) : 0800 120 57
E-mail : info.eco@economie.fgov.be

La Maison du Meunier
Rue Haute 15,
5332 Crupet - België
Tél : +32 (0) 471 56 59 58

info@maisondumeunier.be
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontdekkingen en actualiteiten
* indicates required
Language

©La Maison du Meunier 2019 - Webmaster: Digitaline