De algemene voorwaarden van La Maison du Meunier

Federatie van de gîtes de Wallonie v.z.w. algemene voorwaarden voor de huur van gastenkamers

1. Toepasselijke bepalingen en aanvaarding van de algemene voorwaarden

Alle boekingen van een verblijf in een gastenkamer waarvan de eigenaar lid is van de Federatie van de Gîtes de Wallonie, en uitsluitend deze reservaties, zijn onderworpen aan huidige algemene voorwaarden.

Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde bepaling wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van genoemde voorwaarden en er alle clausules van te hebben aanvaard ten laatste bij de storting van de aanbetaling of bij het betrekken van de kamer.

De eigenaar verklaart dat het verhuurde goed overeenstemt met Boek  III van het Waals Toerismewetboek, met betrekking tot de brandveiligheidsnormen voor het streekgebonden toeristisch logies.

2. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling van de prijs

De reservatie gaat daadwerkelijk in en geldt als huurovereenkomst zodra de klant een voorschot van 50% van de prijs voor het verblijf heeft overgemaakt aan de eigenaar. Ook het betrekken van de kamer geldt als huurovereenkomst. In de prijzen zijn alle belastingen inbegrepen, behalve de verblijfstaks en eventuele toeslagen.

Het saldo van de prijs voor het verblijf dient aan de eigenaar te worden betaald bij aankomst. Het verbruik en de bijkomende prestaties die niet vooraf werden vastgelegd, dienen met de eigenaar te worden afgerekend op het einde van het verblijf. Behoudens tegengestelde bepaling gebeuren alle betalingen ter plaatse uitsluitend in speciën.

3. Annulering van de overeenkomst

Elke annulering door de klant moet per brief, telefax, e-mail of telegram aan de eigenaar worden meegedeeld.

  • Bij annulering meer dan 30  dagen vóór het begin van het verblijf, wordt het voorschot volledig terugbetaald. In de andere gevallen blijft het voorschot verworven door de eigenaar.
  • Bij annulering minder dan 48  uur vóór het begin van het verblijf, blijft het voorschot verworven door de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs voor het logies op te eisen.
  • Wanneer het verblijf wordt ingekort, blijft de prijs die overeenkomt met de kostprijs van het logies en met de gevraagde maar niet benutte bijkomende prestaties volledig verworven aan de eigenaar.

Bij annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de datum van het verblijf, moet hij de klant met alle mogelijke middelen op de hoogte brengen en de annulering per aangetekende brief met ontvangstbewijs bevestigen. De klant krijgt de gestorte sommen onmiddellijk terugbetaald, onverminderd de aanspraken op vergoeding voor eventueel geleden schade. Behalve bij overmacht ontvangt hij daarnaast een vergoeding die gelijk is aan de helft van de logiesprijs als de annulering minder dan 48  uur vóór het begin van het verblijf gebeurde of krijgt hij logies aangeboden van dezelfde of hogere kwaliteit dan de prijs van zijn reservatie.

4. Aankomst, vertrek en duur van het verblijf

De klant moet zich aanbieden op de vermelde dag en uren. Het is wettelijk verplicht om van bij de aankomst aan de klant te vragen om de nodige informatie te verschaffen voor de controle van de reizigers (gegevens, nummer identiteitskaart,…).

Bij laattijdige of uitgestelde aankomst moet de klant de eigenaar waarschuwen. Als de klant zich niet heeft aangemeld binnen het uur dat volgt op de geplande dag en het geplande uur voor het begin van het verblijf, wordt de reservatie ongeldig en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. Het voorschot blijft verworven aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs voor het logies op te eisen.

Behoudens anders overeengekomen met de eigenaar, moet het vertrek vóór 11  uur plaatsvinden.

Bij reservatie voor een bepaalde periode van meer dan 15  dagen of voor onbepaalde tijd, zullen de partijen een boedelbeschrijving op tegenspraak opmaken. De klant die bij een eigenaar voor een bepaalde duur reserveert, kan zich in geen geval laten voorstaan op enig recht om de ruimtes te blijven betrekken na de geplande periode. Overdracht of onderverhuring zijn verboden.

5. Gebruik en bezetting van de ruimtes

De klant moet het rustige karakter van de ruimtes respecteren en er gebruik van maken volgens hun bestemming. Hij zal rekening houden met de rust van de andere gasten en van de eigenaar. Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen de leefregels van de locatie volgen.

Het gereserveerde verblijf geldt voor een welbepaald aantal personen, baby’s en kleine kinderen inbegrepen. Als het aantal klanten boven dit aantal gaat, heeft de eigenaar het recht om bijkomende klanten te weigeren of de klant te verplichten om een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze klanten te logeren, tegen de aangekondigde prijs.

De weigering kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodanig dat er bij vertrek van de klant geen enkele terugbetaling kan overwogen worden.

Huisdieren worden enkel aanvaard met bijzondere toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de toegang van de klant tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de eigenaar, zodanig dat bij vertrek van de klant geen enkele terugbetaling kan overwogen worden.

De klant wordt verzocht om niet te roken noch te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit en de sfeer van het logies.

Hij verbindt er zich toe om de kamer en het meubilair dat tot zijn beschikking gesteld werd, in goede staat af te leveren.

Het gebruik van het zwembad is enkel mogelijk tijdens het seizoen. Het is verplicht te kunnen zwemmen om toegang te hebben tot het zwembad!. De kinderen dienen steeds vergezeld en onder voortdurend toezicht van minstens één volwassene te zijn. La maison du meunier is niet verantwoordelijk mocht er zich een ongeval aan het zwembad voordoen.

6. Geschillen

Elke klacht in verband met de boedelbeschrijving moet:

  • onmiddellijk aan de eigenaar overgemaakt worden,
  • worden voorgelegd aan de Federatie van de Gîtes de Wallonie, via e-mail, fax of post, binnen de drie dagen na het begin van het verblijf.

Elke andere klacht in verband met een verblijf kan aan de Federatie gericht worden, die bevoegd is om een voorstel voor een minnelijke schikking te doen. Wanneer dit zonder gevolg blijft, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd van de plaats waar het gebouw gelegen is waarin de kamers zijn ingericht.

La Maison du Meunier
Rue Haute 15,
5332 Crupet - België
Tél : +32 (0) 471 56 59 58

info@maisondumeunier.be
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze ontdekkingen en actualiteiten
* indicates required
Language

©La Maison du Meunier 2019 - Webmaster: Digitaline